Nieuw regeerakkoord

27-10-2017

In het nieuwe regeerakkoord zijn allerlei plannen opgenomen om de arbeidsmarkt te beïnvloeden. De Wet werk en zekerheid wordt gedeeltelijk teruggedraaid en er wordt voorgesorteerd op nieuwe regelgeving voor payrolling. Op dit moment zijn het nog plannen op hoofdlijnen, de invulling van deze plannen is nog niet bekend. Hier vindt u toch alvast een voorproefje.

Volledige transitievergoeding vlak voor pensioen

30-08-2017

De rechter heeft bepaald dat de volledige transitievergoeding ook vlak voor het pensioen moet worden uitgekeerd. De rechter maakt hierin geen uitzondering.

Wanneer een medewerker 2 jaar of meer werkzaam is in loondienst heeft de medewerker recht op transitievergoeding bij ontslag.

P-services HR group neemt werkgeversrisico’s, zoals de transitievergoeding, over van de opdrachtgever. Neem voor de voorwaarden contact op met één van onze accountmanagers.

Sectorverloning afgeschaft

20-06-2017

Uitzendbedrijven krijgen enkel nog een aansluiting in sector 52. Deze sector is specifiek voor uitzendbedrijven bedoeld. Uitzenders, payrollers en detacheerders betalen daardoor straks allemaal dezelfde premies. In dat kader is 1 januari 2019 een belangrijke datum. Op deze datum zal de sectorverloning definitief worden afgeschaft. Tot nu toe konden uitzendorganisaties gebruik maken van de premies van andere sectoren wanneer meer dan 50% van de medewerkers ook daadwerkelijk in die sector werkzaam was. ABU heeft al aangekondigd in gesprek te gaan met de minister om alternatieven te bespreken. Een daarvan is het verlagen van de premies in sector 52.


Onderhandelingen nieuwe cao voor uitzendkrachten gestart

22-05-2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor Uitzendkrachten gestart. De koepels ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe cao voor Uitzendkrachten.

Vier vragen en antwoorden over opschorting wet DBA

27-01-2017

De handhaving voor de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden geen boetes of naheffingen opgelegd.

Vier vragen en antwoorden over het opschorten van de wet DBA.

Tegemoetkoming werkgever voor hoger jeugdloon

09-01-2017

Het minimumloon gaat veranderen, waardoor jongeren eerder een volwassen loon krijgen. Dat krijgen ze nu pas vanaf hun 23ste, maar Asscher wil de leeftijdsgrens verlagen naar 21 jaar. Vanaf 18 jaar gaat ook het minimumjeugdloon omhoog. De geplande ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 juli 2017.

Straks één cao voor alle uitzendkrachten?

06-12-2016

Er zijn plannen om de ABU-cao en de NBBU-cao samen te voegen. Er zou dan nog maar één cao gelden voor alle uitzendkrachten. Werkgevers hebben in dat geval altijd met dezelfde regels te maken.

Kabinet stelt nieuwe wet voor zzp'ers uit tot 2018

09-12-2016

De werking van de wetgeving voor zzp'ers, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), wordt uitgesteld tot in elk geval 2018. Het kabinet reageert hiermee op de toenemende onrust over de nieuwe wet en signalen van zzp'ers dat zij geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid.

Marktontwikkelingen uitzendbranche - periode 10

01-11-2016

In periode 10 (week 37 – 40) is het aantal uitzenduren met 7% toegenomen en de omzet is met 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

All-in uitbetaling van het vakantiegeld

15-07-2016

Bij een all-in uitbetaling van het vakantiegeld worden het vakantiegeld en de vakantiedagen als onderdeel van het brutoloon uitbetaald. Het brutoloon wordt dan met dit percentage opgehoogd. Vakantiegeld en vakantiedagen mogen uitsluitend direct worden uitbetaald wanneer dit expliciet is overeengekomen met de werknemer.

ABU en NBBU: uniforme arbeidsvoorwaarden in de uitzendbranche

15-07-2016

Op 25 maart 2016 is de cao voor Uitzendkrachten (ABU) algemeen verbindend verklaard. Hiermee is een gelijk speelveld gecreëerd: alle uitzend- en payrollbureaus in Nederland moeten zich aan dezelfde arbeidsvoorwaarden houden. Of het nu gaat om het aantal vakantiedagen, de doorbetaling bij ziekte of het te betalen loon. De enige uitzondering op de ABU cao, geldt voor intermediairs die lid zijn van de NBBU. De NBBU heeft een eigen cao met nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

15-06-2016

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het bruto minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2016. Er bestaat geen wettelijk minimum uurloon, omdat het aantal arbeidsuren per sector verschilt.

Het verplicht melden van datalekken van persoonsgegevens

13-05-2016

Het is vanaf 1 januari 2016 verplicht om datalekken van persoonsgegevens te melden aan zowel het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) als degene van wie de data is gelekt.
Quotumwet en particpatie

01-03-2016

De Qoutumwet zal worden ingevoerd wanneer zowel marktpartijen als gemeenten de doelstellingen uit de banenafspraak niet behalen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Vanaf dat moment kunnen flinke boetes worden uitgedeeld aan bedrijven die de doelstelling niet behalen. 

Doelgroepregister en loonkostensubsidie

25-01-2016

Het UWV heeft een doelgroepregister in het leven geroepen waarin werkgevers online kunnen checken of een medewerker binnen de doelgroep valt.

BBL, BOL of stage, hoe zit het ook alweer?

29-03-2016

BBL, BOL of stage?

Het in dienst nemen van studenten of het aanbieden van een stage is voor veel ondernemers de manier om gemotiveerde medewerkers aan hun bedrijf te binden. Er bestaan hiervoor verschillende regelingen. Hoe zit het precies?

Per 1 maart twee structurele cao verhogingen

18-02-2016

Per 1 maart 2016 vinden er een tweetal structurele cao verhogingen plaats. Zo zal de LEO cao per 1 maart met 0,5% omhoog gaan.

Nieuwe wetten per 1 januari 2016

24-12-2015

Per 1 januari 2016 treden een aantal nieuwe wetten in werking.

Wet flexibel werken (Wfw)
Deze wet vervang de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) en biedt werknemers de mogelijkheid flexibeler te werken. Werknemers kunnen met deze wet een verzoek indienen voor een aanpassing op het werkrooster en om aanpassing van de arbeidsplaats. Ook kunnen werknemers een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen.

VPO wordt ABU

14-12-2015

De brancheorganisatie voor payrolling (VPO) bundelt de krachten met de ABU vanaf 1 januari 2016. De belangenbehartiging van payrolling en de 200.000 payrollmedewerkers in Nederland wordt dan voorgezet onder de ABU-vlag.

Verbreding dienstverlening uitzendbureaus zet door

22-10-2015

De arbeidsmarkt verandert en de dienstverlening van uitzendbureaus verandert mee. Dat blijkt uit het onderzoek Dynamiek en Diversiteit van Diensten, dat de ABU onder zijn leden liet uitvoeren. Het merendeel van de uitzenders blijft diensten uitbreiden en aanbieden, zoals detachering van professionals, zzp-dienstverlening en payroll. De branchevereniging reageert op haar beurt. Om zijn dienstverlening op gebied van payroll uit te breiden, bundelen de ABU en de VPO vanaf 1 januari 2016 hun krachten.

Einde Algemeenverbindendverklaring ABU

14-09-2015

 De ABU cao is per 17 september niet langer algemeen verbindend. P-services is ABU-lid en voor leden verandert er niets.

Lonen in afbouw cao per 5 oktober met 1% omhoog

26-08-2015

Binnen de afbouwsector gaan de lonen per 5 oktober met 1% omhoog. Dit is afgesproken in de nieuwe cao.

Malafide uitzendorganisaties worden teruggedrongen

13-07-2015

In de uitzendbranche zijn er het afgelopen jaar flinke stappen gezet om malafiditeit in de uitzendbranche terug te dringen. Brancheorganisatie ABU wil dat de aanpak op niet-gecertificeerde uitzendondernemingen wordt geïntensiveerd. Zo wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden steeds verder teruggedrongen.

P-services start nieuwe vestiging in Hoofddorp

17-08-2015

Inmiddels heeft P-services naast Barneveld (hoofdkantoor), Heerenveen en Oss een vestiging geopend in Hoofddorp. Vanuit hier bedienen wij heel West-Nederland.

Stijging minimumloon per 1 juli a.s.

06-05-2015

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon (= WML) en het minimumjeugdloon.

P-services organiseert Run by Night Barneveld

09-10-2014

Op vrijdagavond 21 november a.s. staat het dorpscentrum van Barneveld in het teken van de sfeervolle Run by Night. Tijdens dit hardloopevenement in het donker kunnen deelnemers kiezen voor een 5 of 10 kilometer lange loop.

Extra kopie pagina nieuwe paspoort nodig

14-07-2014

Bij het aanmelden van nieuwe medewerkers die zich legitimeren met het ‘nieuwe’ paspoort (model 2013) moet het kopie in onze loonadministratie anders zijn dan voorheen.

Maakt u al gebruik van de nieuwe subsidieregeling voor erkende leerbedrijven?

27-05-2014

Voor BBL- en BOL-leerlingen zijn sinds januari  2014 veranderingen ingegaan. Per 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren van kracht. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting. Met deze nieuwe subsidieregeling is het mogelijk om als erkend leerbedrijf een aanvraag voor subsidie in te dienen. Het gaat hierbij om gerealiseerde praktijkplaatsen gedurende de periode 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014.

Nieuw kantoor voor P-services Heerenveen

27-05-2014

Met ingang van maandag 2 juni a.s. heeft onze vestiging in Heerenveen een nieuw onderkomen. Onze Friese collega’s verhuizen naar Burgemeester Kuperusplein 138, 8442 CJ Heerenveen.

Stijging minimumlonen en wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2014

26-05-2014

Per 1 juli 2014 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen per die datum wordt € 1.495,20 per maand, € 345,05 per week of indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 69,01 per werkdag. Tegelijkertijd wordt ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Maakt u al gebruik van de vakantiewerkersregeling?

08-05-2014

Graag maken wij u erop attent dat u met ingang van de maand juni gebruik kunt maken van de aantrekkelijke vakantiewerkersregeling. Met deze regeling kunt u in de vakantieperioden studenten/scholieren tegen een gereduceerd tarief voor uw organisatie laten werken.

P-services HR group breidt dienstverlening uit met uwbaan.nl

25-03-2014

Vandaag is uwbaan.nl live! Uwbaan.nl is een intiatief van P-services HR group. Het biedt een online platform waar vraag en aanbod in de arbeidsmarkt elkaar vinden.

Voorkom schijnconstructies: zorg voor het juiste loon

27-01-2014

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt. Zo meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar website.

Onze bereikbaarheid rondom de feestdagen

19-12-2013

In verband met de naderende feestdagen informeren wij u over onze bereikbaarheid en werkzaamheden tussen kerst en oud en nieuw.

Cao loonsverhoging 2014

19-12-2013

Heeft u medewerkers aan het werk onder een van de volgende cao's, houdt u dan rekening met een algehele loonsverhoging per 1 januari 2014. Naast deze algehele loonsverhoging (die geldt voor alle werknemers) kan het zijn dat u werknemers individueel nog een loonschaal omhoog gaan.

Wettelijk minimum loon wijzigt per 1 januari 2014

19-11-2013

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2014 als volgt:

€ 1.485,60* per maand
€ 342,85 per week
€ 68,57 per dag

Oorspronkelijk is een maandbedrag van € 1.485,65 gecommuniceerd, dit is later aangepast naar € 1.485,60. Zie ook  de rectificatie onderaan dit bericht.

Ontbijtbijeenkomst 'Kansen en risico's in balans' op 25 september a.s.

18-07-2013

Op woensdag 25 september a.s. organiseren wij in samenwerking met Visser & Visser accountants-belastingadviseurs een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers. Wij beloven u een inspirerende ochtend die onder het motto 'kansen en risico’s in balans' ingaat op de actualiteit, een week na Prinsjesdag.

Vrij toegankelijke ondernemersbijeenkomst: hoe wapenen tegen lastenverzwaring Ziektewet?

20-06-2013

In 2014 gaat u als werkgever (pas) merken wat de gevolgen zijn van de nieuwe Ziektewet (officieel Modernisering Ziektewet) die begin dit jaar is ingegaan. Die gevolgen kunnen, afhankelijk van uw situatie, heel ver gaan.

Vakantiewerk: wat mag je doen en wat verdien je op welke leeftijd?

14-06-2013

Pas als iemand dertien jaar of ouder is, mag hij of zij werken in de schoolvakantie. Maar wat mag je op welke leeftijd aan werkzaamheden verrichten en hoeveel mag je verdienen?

Komt u als opdrachtgever in aanmerking voor subsidie?

30-05-2013

Wist u dat u er verschillende regelingen en subsidies bestaan die voor u als opdrachtgever financieel aantrekkelijk kunnen zijn wanneer u (ook via payrolling) personeel aanneemt?

Wettelijk minimumloon wijzigt per 1 januari 2015

27-10-2014

De wettelijk minimumlonen per 1 januari 2015 zijn bekendgemaakt.

Voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedragen deze:

• € 1.501,80 per maand
• € 346,55 per week
• € 69,31 per dag

P-services verder onder de naam P-services HR group

29-04-2013

P-services is tien jaar geleden gestart met het aanbieden van payroll dienstverlening. Inmiddels zijn wij een landelijk gespecialiseerd en gekwalificeerd payrollbureau en doen wij veel meer dan payrolling alleen. Zo begeleiden wij bij verzuimtrajecten en bieden wij juridische hulp bij uw arbeidsvraagstukken. Onder de paraplunaam P-services HR group zullen we ons vanaf nu dan ook aan u kenbaar maken.

Opnieuw aanmelden als klant bij P-services? Gebruik de juiste formulieren!

23-04-2013

Bent u in het verleden opdrachtgever bij ons geweest en wilt u zich opnieuw aanmelden? Of bent u intermediair en wilt u een vroegere opdrachtgever weer bij ons inschrijven? Vraag ons dan om de meest actuele versies van ons inschrijfformulier en overeenkomst van opdracht toe te sturen.

Gunstige vakantiewerkersregeling weer van toepassing met ingang van 1 mei a.s.

26-03-2013

Graag maken wij u erop attent dat u met ingang van de maand mei gebruik kunt maken van de aantrekkelijke vakantiewerkersregeling.


Maximale duur WW blijft drie jaar

11-04-2013

De maximale duur van de uitkering bij werkloosheid, de WW, lijkt drie jaar te blijven. De overheid betaalt de uitkering twee jaar, werknemers en werkgevers nemen zelf het derde uitkeringsjaar voor hun rekening. Werknemers gaan hiervoor premie betalen (bron: de Volkskrant).

Uw jaaropgaaf 2012

10-01-2013

Na afloop van elk jaar heeft u als payroll medewerker voor de Belastingdienst een jaaropgaaf nodig.

Cao loonsverhoging 2013

19-12-2012

Heeft u medewerkers aan het werk onder een van de volgende cao's, houdt u dan rekening met een algehele loonsverhoging per 1 januari 2013. Naast deze algehele loonsverhoging (die geldt voor alle werknemers) kan het zijn dat u werknemers individueel nog een loonschaal omhoog gaan.

Gratis urenregistratie app

01-11-2012

U kunt eenvoudig en snel gewerkte uren en kosten van uw payroll medewerkers via uw smartphone indienen. Zo bepaalt u zelf waar en wanneer u uw administratie bijwerkt.

Wettelijk minimum loon per 1 januari 2016

30-11-2015

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2016.

In 2013 twee regelingen voor ZVW

18-10-2012

Eén van de wijzigingen van de Wet uniformering loonbegrip is de verandering in de vergoeding en inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) door uw onderneming. Er komen twee aparte regelingen: er is straks altijd sprake van een werkgeversheffing of een werknemersbijdrage.

Afgelopen maand SNA-keurmerk bij 24 ondernemingen ingetrokken

08-10-2012

De Stichting Normering Arbeid postte op 2 oktober jl. een bericht op Twitter dat in de afgelopen maand maar liefst 24 ondernemingen hun SNA-keurmerk zijn kwijtgeraakt. Dit laat zien dat het frequent uitvoeren van de audits wel degelijk zin heeft. Voldoe je als inlener niet aan de richtlijnen of pas je ze niet juist toe dan raak je het keurmerk daadwerkelijk ook meteen kwijt.

Met P-services bent u gewaarborgd van het SNA-keurmerk.

Binnenkort kunt u gewerkte uren via onze app indienen

17-09-2012

P-services maakt het u graag gemakkelijk. Binnenkort introduceren wij dan ook onze app waarmee u eenvoudig via uw mobiele telefoon gewerkte uren indient.

Beroepsbegeleidende Leerweg: u het gemak en de korting

30-08-2012

Graag willen wij u attenderen op het feit dat u via payrolling Beroepsbegeleidende Leerweg-medewerkers (kortweg BBL-ers) in dienst kunt nemen. Dat biedt u voordeel in meer opzichten.

Convenant P-services met Belastingdienst

01-07-2012

P-services heeft een convenant met de Belastingdienst in het kader van het zogenaamde Horizontaal Toezicht. Het tekenen van zo'n conventant geeft blijk van vertrouwen door de Belastingdienst in de kwaliteit van de dienstverlening van P-servcies en de professionaliteit van de medewerkers van P-services.

Bel mij terug

Versturen